הגדרה: החזקת רכוש וקבלת מילוות (תיקון: תשס"ד) סעיף  135

דברי הסבר:

(א) ועד מקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעים ומטלטלים וכל זכות או טובת-הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעים הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה שלמעלה משלוש שנים – אלא באישור המועצה.

(ב) ועד מקומי רשאי לקבל מלוות למימון פעולות פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה, ובתנאים שיורו ועל קבלת המלווה יחולו הוראות הפקודה וצו זה החלות על הלוואות שנוטלת מועצה; אישור המועצה כאמור אין בה משום ערבות של המועצה לאותה הלוואה; בסעיף קטן זה, "פעולות פיתוח" – הקמת מבנים לצורכי ציבור או רכישתם וכן ביצוע עבודות תשתית לצורכי ציבור ובכלל זה סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, מים, ניקוז, תיעול ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.

השקעת כספים סעיף 80 – רשאי הועד המקומי, בהתחשב עם הוראות כלליות של המועצה, להשקיע את עודפי-כספיה בדרך הטובה בעיניו.