צו המועצות האזוריות קובע כי 

132ב. (א) ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.
(ג) מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, שינויים המחויבים.
(ד) שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001) יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.
(ה) הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומיים ויכול שיקבע כאמור לכלל הועדים המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.

מס שכר

מס שכר משולם בידי מעסיקים מסוימים בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל. מס שכר משולם כתחליף למע"מ שבו חייב עוסק רגיל.
סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), קובע כי על פעילות בישראל של מלכ"ר ומוסד כספי יוטל מס שכר.
סעיף 35(א) לחוק מע"מ מורה כי מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על סך מסוים – פטור ממס שכר. הסעיף מסמיך את שר האוצר לקבוע את הסכום הפטור. כמו כן, שיעורו של מס שכר נקבע בידי שר האוצר באישור הכנסת, והוא משתנה בדרך כלל על פי השינויים במס ערך מוסף. למס שכר שתי רמות:

מס שכר למלכ"רים

מעביד שאושר בתור מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לפי חוק מס ערך מוסף, חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם. סעיף 35 לחוק מס ערך מוסף ותקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו-1976 פוטרים ממס זה מלכ"ר שסך כל השכר ששילם בשנת מס אינו עולה על סכום מסוים 180,117 ש"ח לשנה בשנת 2014.

בדף זה מטה יוצגו המלצות לדרישות התפקיד לבעלי תפקידים שונים בועד המקומי, וככל הניתן, גם נוסח מומלץ לפרסום המכרז לתפקיד.
המועצה מאפשרת לכל יושב ראש הועדים לפנות אל רכז הישובים ולבקש לבצע סימולציית (הדמיית) שכר לתפקיד, בהתאם לשכר של עובדי המועצה האזורית, טרם פרסום המכרז וגיוס העובדים.