דברי הסבר: 

  • (א) ראש הועד המקומי רשאי, על פי החלטת הועד המקומי, להתקשר בחוזה בשם הועד המקומי.
  • (ב) אם חוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על המועצה, לא יחליט הועד המקומי על התקשרות באותו חוזה אם אין להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של הועד המקומי.

הרחבה:

חוזים הטעונים אישור סעיף 88

חוזה של הועד המקומי בחוזה למתן זכיון או מונופולין, או חוזה שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון אישור בכתב על ידי הועד המקומי והמועצה.

מכרזים סעיף 89

לא יתקשר הועד המקומי העברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת השניה.

89א. חבר הועד המקומי המעונין בחוזה (תיקון: תשנ"ז)

(א) חבר הועד המקומי שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הועד המקומי, למענו או בשמו, או בכל ענין העומד לדיון הועד המקומי או בוועדה מוועדותיו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

(1) יודיע על כך לועד המקומי, בכתב או בעל-פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון, וההודעה תירשם בפרוטוקול;

(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין בועד המקומי או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;

לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני – כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר הועד המקומי מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם כן היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם חלקו בהונו או ברווחיו של גוף כאמור עולה על 5 אחוזים.

(ג) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שלושה חודשים.

איסור התקשרות בחוזים (תיקון: תשנ"ז) סעיף 89 ב

(א) חבר הועד המקומי, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הועד המקומי; לענין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה בן או בת, אח או אחות.

(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על –

(1) חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);

(2) הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;

(3) חוזה או עסקה שהועד המקומי, ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר, התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.

(ג) חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת הועד המקומי ברוב חבריו או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא יהא הועד המקומי חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

(ד) לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלועד המקומי שליטה בו כדין התקשרות עם הועד המקומי; לענין זה, "שליטה" – כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר הועד המקומי שבשלה חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר הועד המקומי בכתב למועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראות סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו הועד המקומי בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.

(ו) העובר, ביודעין, על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר ששה חודשים.

(ז) הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 89א.