• מליאת המועצה
 • הנהלת המועצה
 • מליאת ועדת בניין עיר
 • ועדת משנה לתכנון ובנייה
 • אסיפת חברת המושבים
 • ועדת חינוך ורווחה
 • ועדת מל״ח
 • ועדת מכרזים
 • ועדת ביטחון
 • ועדה חקלאית
 • ועדת הנחות
 • ועדה להגנת הסביבה
 • ועדת תחבורה, תנועה, תמרור, בטיחות וגיהות
 • ועדת ביקורת
 • ועדת שמות למקומות ציבוריים
 • ועדת ערר לענייני ארנונה
 • ועדה דתית
 • ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
 • ועדת תמיכות
 • רשות תמרור מקומית