דברי הסבר:
51.(ב) יושב-ראש ועדה יהיה יושב-ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו – חבר הועדה שייבחר לשם כך על ידי הנוכחים.

חדילת חברות סעיף 45:

חבר-ועד מקומי שנבחר על ידיה להיות חבר-ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו ועד מקומי.

(ב) חבר-ועדה של ועד מקומי שאיבד את זכותו להיבחר כחבר ועד מקומי יחדל מהיות חבר הועדה.

(ג) חבר ועדה של ועד מקומי רשאי בכל עת להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.