לחברי ועדות הביקורת בישובים המקומיים, התיקון בצו המועצות האזוריות,שנכנס לתוקף בינואר 2005, מורה על הקמת ועדות ביקורת לועדים המקומיים של יישובי המועצה.
בעקבות התיקון בצו המועצות, החל מינואר 2005, חייבת בכל ועד מקומי בישוב לפעול וועדת ביקורת, הממונה ע"י מליאת המועצה.

עיקרי תפקידיה של הועדה 

  • מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי, והאם הוצאו לפועל כדין.
  • בקרת הניהול הכספי, תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.
  • תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. (בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר המועצה).

לצורך מילוי תפקידיה של הועדה, מצורף לעיונכם מדריך לחברי ועדות הביקורת. מדריך זה נבנה ע"י מועצה אזורית משגב, ומפורסם באתרים שונים. אנו מודים למועצת משגב על העבודה המאומצת בבניית המדריך.  בנוסף מצורף מידע נוסף בנושא ועדות ביקורת לעיונכם.

  1. פרקים מצו המועצות – ועדת ביקורת
  2. מדריך לחברי ועדת ביקורת של הוועד המקומי
  3. חוות דעת משרד עו"ד מימוני שלוש ושות' בנושא ועדות ביקורת.

אישור מליאת המועצה למינוי ועדות ביקורת לועדים המקומיים

  1. פרוטוקול מליאת מועצה מס 3 מתאריך 03.02.2019
  2. פרוטוקול מליאת מועצה מס 5 מתאריך 16.04.2019