בדפים הבאים ארכז דוגמאות של הסכמים וחוזים בנושאים שונים.
יודגש כי הסכמים אלה הינם טיוטות בלבד, ובכל מקרה יש להיוועץ ביועץ משפטי לעריכת ההסכמים והתאמתם לישוב.

 טיוטת מכרז גינון

  • אישור לקיום ביטוחים – גינון
  • הסכם נוהל הצעת מחיר-גינון
  • מפרט נוהל הצעת מחיר גינון 2014
  • מפרט נוהל הצעת מחיר גינון 2014