להלן פירוט העבירות:

עברה

גובה הקנס

מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 2002:

 • החזקת כלב שגילו מעל 3 חודשים ללא רישיון בתוקף

500₪

 • אי דיווח על שינוי בפרטי הבעלים ו/או הכלב לרבות שינוי כתובת, שינוי בעלים או מותו של הכלב תוך שבוע ממועד השינוי

250₪

 • כלב יצא מתחום חצריו כאשר הוא אינו מוחזק ברצועה

500₪

 • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי שירשם במרכז השבבים הארצי

1500₪

מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:

 • ייבוא כלב מסוכן

10000₪

 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים

5000₪

 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

1500₪

 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים

1000₪

 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"

500₪

מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 2005:

 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצר בה מוחזק כלב, שבו כתוב "זהירות כלב"

250₪

מתוקף פקודת הכלבת, 1934:

 • בעליו של כלב שנשך, לא דיווח על כך לרופא הממשלתי/לווטרינר הממשלתי ולא הסגירו תוך 24 שעות

2000₪

מתוקף תקנות הכלבת (חיסון), 2005:

 • החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף (חובה לחסן כלב בחיסון כלבת מגיל 3 חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון)

1500₪