חיוב אישי הנו הליך מנהלי, בסופו יכול מי שנמצא אחראי להוצאה שלא כדין מקופת רשות מקומית
(מוחל גם על ועדים מקומיים) להידרש להשיב לקופת הרשות, מכיסו הפרטי, את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה אחראי, כולה או חלקה.

דוגמאות להוצאות שלא כדין

  • התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר, מקום שאלו נדרשים
  • התקשרות או פעולה ללא תקציב או מבלי שנערך מכרז
  • הוצאה מחשבון ייעודי לניהול כספי חינוך למטרות אחרות
  • התקשרות עם נבחרי ציבור או קרוביהם
  • הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית בניגוד לנוהל שנקבע לכך
  • מתן הנחה מארנונה, מחיקת חובות ארנונה או מתן תמיכה בניגוד לנוהל תמיכות
  • ביצוע תעמולת בחירות מכספי הרשות
  • רכישת רכב לראש רשות או לסגנו בשכר בסכום גבוה מהמותר
  • מתן תנאי שכר/פרישה/גימלה בחריגה מהוראות הדין

נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות
קישור לאתר משרד הפנים העוסק בחיוב אישי