תפקידי המחלקה

 • להיות גורם מוכר ונגיש בשטח, המהווה זרוע מחברת בין המועצה האזורית לבין הישובים.
 • להעצים ולחזק את האוטונומיה הניהולית של הישובים באמצעות העצמת הישובים והוועדים המקומיים.
 • לסייע לוועדים המקומיים במילוי תפקידם באמצעות מידע, יעוץ ושירותים.
 • לסייע לוועדים המקומיים במתן מענה לתושבים בתחומים רחבים שעמם הם מתמודדים ביום יום ובהתאמה לצרכים הייחודיים של כל ישוב, תוך חיזוק ההנהגה היישובית
 • להוביל תהליך לקידום ולהעצמת הישובים, באמצעות שיתוף פעולה בין הוועדים וחברי הישוב.

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים (מוניציפאליים) וועדי האגודה ביישובי המועצה ועוסקת בסיוע ושיפור נוהלי ודרכי עבודה מסודרים מובנים ויעילים של הוועדים המקומיים (מוניציפאליים), לצורך מתן השירותים ביישובים.

מטרות

 • מתן מענה לוועדי הישוב
 • מתן מענה לחקלאים

במועצה האזורית מתקיים שלטון דו רובדי

הוועדים המקומיים (מוניציפאליים) פועלים בתוקף ובסמכות שהאצילה להם המועצה האזורית, ולכן חלות עליהם חובות המשפט והניהול החלות על המועצה האזורית.
המועצה מאצילה סמכותה לוועדים ושומרת על החובה, האחריות והזכות לנהל את פעילותם.

מידע בתחום חקלאות

במועצה האזורית קיימים 140,000 דונמים, מתוכם מעובדים 120,000 דונמים בתחומי חקלאות מגוונים: רפתות, לולים, ירקות, פירות, פרחים, פקעות, ומכוורות דבורים

תפקידי המחלקה

 • מפעילה ועדה חקלאית, אשר מטפלת בנושאים הקשורים לחקלאים ולחקלאות ביישובי המועצה
 • מקיימת קשר עם משרדי ממשלה וארגוני מגדלים
 • דואגת לעריכת ביקורים במשקים, סיורים וימי עיון
 • מענה אישי לחקלאים ומתן סיוע מול גורמים רלוונטיים: משרד החקלאות, ארגוני מגדלים ואחרים