הארנונה הנה מס שנתי המוטל אחת לשנה לפי חוק על כל בעל/מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיו"ב) בתחום הרשות המקומית.
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס בהתאם לשימוש בו בפועל.
התעריפים מתעדכנים ונקבעים בכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה. 
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים מ- 1 בינואר ועד ל- 31 בדצמבר. הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות ומסייעת במימון הפעולות והשירותים הניתנים ע"י הרשות לתושביה בתחומים מגוונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, אחזקת גנים, תאורת רחובות ועוד. 

הגדרת שטחים לצורך חישוב הארנונה

 • "מבנה" – כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר ולרבות, דירה, מבנה יביל, מתקן הנדסי, קומה ו/או בניין עזר, או חלק ממבנה כאמור או כל תוספת למבנה כאמור, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, וכן כל דבר המחובר למבנה חיבור של קבע.
 • "שטח הנכס" – שטח הבניין לרבות שטח הקירות הפנימיים והחיצוניים; בבניין הכולל יותר מיחידת שומה אחת, לרבות שטח חלק יחסי מהשטח המשותף, כשיעור היחס שבין שטח הנכס הנישום לבין שטח כל הבניין. לעניין זה, מ"ר לרבות חלק ממ"ר.
 • "יחידת השומה" – הנכס הנישום לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס לרבות: מבנה, סככה, שטח מקורה, יציע, מרתף, מחסן, מכלים, שנאים ומתקנים, ולרבות השטחים הנלווים המשרתים את השימוש העיקרי של יחידת השומה לרבות שטחי אחסנה, כניסות חדר מדרגות, מעברים מקורים חדרי מעליות, ובנייני עזר.  לעניין זה.

השגה על חיוב הארנונה

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה השוטפת, בתוך 90 מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה מהסיבות הבאות :

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו
 • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות. היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס."
 • על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה
 • ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית
 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.
 • שים לב, בכל מקרה יש לשלם את התשלום השוטף במועד על מנת למנוע חיוב הפרשי הצמדה וריבית.
 • יודגש: הגשת השגה אינה פוטרת את המגיש מתשלום החלק שאינו שנוי במחלוקת. חלק זה יש לשלם במועד.
 • מובהר, כי אין בהגשת ההשגה בכדי לעכב את תשלום חוב הארנונה במלואו או בכדי למנוע נקיטת הליכי גביה על פי דין. סעיף 300 לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע כי "החייב בתשלום ארנונה ישלם אותה במועדה". הדין אינו קובע כי הגשת השגה משהה את תשלום מסי החייב אלא שאם יתברר כי שילם ביתר יושבו לו תשלומי היתר.

חובת עדכון הכתובת /המען הכרחית ומונעת תקלות כגון:

 • הגעת דואר ליעד הנכון
 • רישום בבתי ספר / גני ילדים
 • מידע לתושב

פניות בנוגע להשגה בארנונה בלבד ניתן להגיש באמצעות המייל

hasaga@beer-tuvia.org.il

פניות בנוגע לנושאים אחרים ניתן לפנות במייל

gvia@beer-tuvia.org.il