במסגרת הליך הענקת המלגות לשנה"ל תשפ"ד, תעניק המועצה האזורית באר טוביה מלגות לסטודנטים כפי המפורט להלן במסמך זה.

א. כללי:

 1. סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה לאחת המלגות המפורטות להלן נדרשים לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך זה, למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף אליו את האישורים והמסמכים הנדרשים כפי שיפורט להלן.
 2. במסמך זה "תושב המועצה" - עפ"י רישום בתעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשלוש שנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה.
 3. כל סטודנט רשאי להגיש בקשה למלגה אחת בלבד מן המלגות המפורטות להלן (אין כפל מלגות).
 4. את הבקשות יש להגיש במייל, כולל כל מסמכי המלגה לדוא"ל  [email protected]  
 5. לא יאוחר מהתאריך 1/3/24.

             לפרטים נוספים: מירי נעים 08-8509793

להורדת טופס בקשה למלגה תשפ"ד לחצו כאן

ב. סוגי המלגות לשנה"ל תשפ"ד:

 1. מלגה א' -  על סך 750 ₪ הניתנת לכל הסטודנטים תושבי המועצה (ראה סעיף א' 2 לעיל)
 2. מלגה ב' - על סך 2,000 ₪, הניתנת בתמורה ל- 50 שעות התנדבות שנתיות במועצה: השתתפות בפעילות המתמי"ד,  הגיל השלישי, סיוע בגן ילדים , מח' הנוער וצהרונים, מזכירות במשחקי ליגה כדורסל (ראה פירוט בנספח 1).
 3. מלגה ג' - על סך 4,000 ₪, מלגת צעירים למען ותיקים ומלגת צעירים למען צעירים, ניתנות בתמורה ל- 60 שעות התנדבות שנתיות במועצה כולל הדרכה (הגשת מועמדות מחודש ספטמבר עד אוקטובר) – מוגבל לשישה סטודנטים בכל סוג של מלגה. (ראה פירוט בנספח 1).
 4. מלגה ד' – על סך 10,000 ₪, הניתנת כהשלמה למלגת פר"ח בשיתוף מפעל הפיס  ומותנית בזכאות הסטודנט למלגת פר"ח מלאה בהיקף של 100 שעות חונכות אישית לתלמיד תושב המועצה + 20 שעות ההדרכה + 20 שעות התנדבות בקהילה (ראה פירוט בנספח 1) (סה"כ 140 שעות התנדבות). סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.

             הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד מתאריך 1/9/23.

             לפרטים נוספים: רכזת פר"ח של המועצה האזורית באר טוביה                                                           

ג. קריטריונים להגשת הבקשות למלגות:

סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה, מחויבים לעמוד בכל תנאי סף הבאים:

 1. הינם תושבי המועצה (כהגדרתה לעיל).
 2. סטודנטים הלומדים במוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות והמוכרות ע"י המל"ג (כולל לימודי תעודה וקד"צ).ו/או סטודנטים הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית במוסדות המוכרים ע"י משרד העבודה.
 3. בוגרי שרות צבאי מלא או שרות לאומי או בעלי פטור משירות ביטחון מכוח חוק שירות ביטחון (נוסח משולב - התשמ"ו 1986), למעט בכל הנוגע לעתודאי/קד"צ ולמעט סטודנט שטרם חלה עליו חובת שירות צבאי.

בקשות שלא תעמודנה בכל הקריטריונים הנ"ל – לא תאושרנה.

 

ד. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:

 1. טופס בקשה מלא וחתום כנדרש;
 2. צילום ת"ז (כולל ספח);
 3. תמונת פספורט עדכנית;
 4. אישור תושבות/ מגורים ממזכירות היישוב;
 5. צילום פנקס חוגר/מילואים/שחרור או אישור על שירות לאומי או פטור. במידה ואין בידי הסטודנט אישור בנוגע לאמור, ניתן לצרף את התצהיר המצורף כנספח 3 לטופס זה, כשהוא מלא וחתום כנדרש;
 6. אישור לימודים עדכני לשנה"ל תשפ"ד מהאוניברסיטה/מכללה/מוסד לימודי על תיכוני;
 7. אישור/קבלה על תשלום שכ"ל;
 8. אסמכתא בנקאית על פרטי חשבון הבנק (צילום צ'ק, אישור ניהול חשבון).
 9. אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין, לסטודנט המעוניין לבצע התנדבות עם ילדים.
 10. נספח 2 לטופס זה - אישור מתנדב במועצה האזורית באר טוביה, חתום כנדרש (למגישים בקשה למלגות ב', ג  ו-ד' בלבד).

ה. הצהרת המועמד – תנאי ההליך 

המועמד מצהיר בזאת כי הוא מסכים לדברים האמורים להלן:

 1. אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם הסטודנט המגיש עונה במלואם על הקריטריונים המופיעים בטופס הבקשה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור טענת הסתמכות כלפי המועצה על קבלת המלגה.
 2. מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגות של המועצה, ואין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
 3. המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד או מי מטעמו).
 4. במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש בשל כך השבת כספים מהמועמד בכל עת, ועם קבלת הדרישה מטעם המועצה המועמד יהיה מחויב להשיבם למועצה לאלתר.