סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה, מחויבים לעמוד בכל תנאי סף הבאים

 1. הינם תושבי המועצה (כהגדרתה לעיל).
 2. סטודנטים הלומדים במוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות והמוכרות ע"י המל"ג (כולל לימודי תעודה וקד"צ). ו/או סטודנטים הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית במוסדות המוכרים ע"י משרד העבודה
 3. בוגרי שרות צבאי מלא או שרות לאומי או בעלי פטור משירות ביטחון מכוח חוק שירות ביטחון

(נוסח משולב התשמ"ו – 1986), למעט בכל הנוגע לעתודאי/קד"צ ולמעט סטודנט שטרם חלה עליו חובת שירות צבאי.
בקשות שלא תעמודנה בכל הקריטריונים הנ"ל לא תאושרנה.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים

 1. טופס בקשה מלא וחתום כנדרש;
 2. צילום ת"ז (כולל ספח);
 3. תמונת פספורט עדכנית;
 4. אישור תושבות/ מגורים ממזכירות היישוב;
 5. צילום פנקס חוגר/מילואים/שחרור או אישור על שירות לאומי או פטור. במידה ואין בידי הסטודנט אישור בנוגע לאמור, ניתן לצרף את התצהיר המצורף כנספח 3 לטופס זה, כשהוא מלא וחתום כנדרש;
 6. אישור לימודים עדכני לשנה"ל תש"פ מהאוניברסיטה/מכללה/מוסד לימודי על תיכוני.
 7. אישור/קבלה על תשלום שכ"ל;
 8. אסמכתא בנקאית על פרטי חשבון הבנק (צילום צ'ק, אישור ניהול חשבון).
 9. אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין, לסטודנט המעוניין לבצע התנדבות עם ילדים.
 10. נספח 2 לטופס זה אישור מתנדב במועצה האזורית באר טוביה, חתום כנדרש (למגישים בקשה -למלגות ב', ג ו ד' בלבד).