הוועדים המקומיים הפועלים במועצות האזוריות חייבים בהכנת דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים לפעילותם הכספית ובהגשתם למועצה האזורית.
כן חייבים הוועדים המקומיים בהכנת תקציב שנתי ובהגשתו למועצה האזורית לאישור. משרד הפנים רואה חשיבות בהאחדת צורת הדיווח בדו"חות הכספיים לכלל הוועדים המקומיים. בהתאם לכך, הכין משרד הפנים מתכונת אחידה לדו"חות הכספיים בשיטת המזומנים המתוקנת.

שיטת הדיווח תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי, דהיינו, דיווח בשיטת המזומן המתוקן, ומתכונת הדיווח של הדו"חות הכספיים תהיה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות. באחידות הדיווח, כאמור, יש תועלת רבה אף למועצות האזוריות בהיותן גופים מפקחים על הוועדים, בין השאר ביכולת השוואה בין הוועדים הפועלים במועצה האזורית.

כן תַקנה אחידות הדיווח יכולת הפקת נתונים ומדדים כלל ארציים על פעילות הוועדים. ועדים מקומיים נדרשים לערוך את הדו"חות הכספיים של שנת 2011 ואילך באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדו"ח, המופיעה כאן. בנוסף הכין המשרד דוגמה לתקציב אחיד לוועד מקומי, שסעיפיו זהים לסעיפי הביצוע בדו"ח הכספי האחיד. ועדים מקומיים נדרשים להגיש את התקציב של שנת 2012 ואילך באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדו"ח, המופיעה כאן.

פרוטוקול מליאה אישור תקציב ועדים 2019 (1)