4. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת התקציב2019 ואישור דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2018
ראש המועצה דיווח על הצעתו והצעת הגזבר המועצה להגיש לאישור המליאה תקציב לשנת התקציב 2019 בסך של 303,359 אל"ש, גידול מהתקציב לשנת 2018 בסך של 9627 אל"ש וכדקלמן:

 • גידול בסעיף השכר בסך של 5,006 אל"ש הנובע מגידול במספר המשרות ועיקרן העברת כ-50 עובדים מהעמותה לחינוך למועצה.
 • קיטון בסעיף מלוות בסך של 142,000 שח
 • גידול בסעיף פעולות בסך של 4,763 אל"שהכלל הפעולות המצויות בתקציב ובעיקרן הגדלת סך הפעילויות במתנ"ס היישובים 
 • התקציב שנשלח במייל לחברי המליאה וניתנה להם האפשרות לקבל הבהרות מגזבר המועצה 

צופי צור, גזבר המועצה, לבקשת ראש המועצה ובהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (135) התשע"ד 2014 הצהירה כי תקציב המועצה מאוזן וכן כי הוא בר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה, בשנים שקדמו לאותה שנת כספים

דברי הסבר לתקציב 2019

 • משכורות
  • הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2019
  • במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.
 • פרעון מלוות
  • סכום פרעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסלוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך שהמועצה
  • קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2019 בשיעור של 1.5%
 • פעולות
  • סכום הפעולות לשנת 2019 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2018.
  • בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מתקציב הפעולות.
 • ארנונה
  • הסכום המשוער לגבייה לשנת 2019 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2018 ובתוספת העלאה חובה בשיעור של 0.32%, שנקבעה ע"י שר הפנים באישור ועדת הכספים של הכנסת.
  • בעקבות ביטול "עיר עולים" הופחתה ההכנסה ממשרד הבטחון בשיעור 70% על פי החוק. ההפחתה תועבר לקרן ארנונה במשרד הפנים שממנה יוחזר למועצה בשנת 2019 - 3,165 אלפי ש'ח
 • משרד החינוך- הכנסות 
  • ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 11/18-1 ובהתחשב בביצוע המושער לשנת 2018 
 • הכנסות אחרות
  • ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2018 
  • ההכנסות ממכלת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר הכללה 
  • פרוטוקול-ועדת-ביקורת-מספר-2-מיום-14.7.2019
 • התפלגות תקציב 2019