שם נייד מייל תפקיד
כהן דוד 052-3833189   יו"ר
אתי בנאו 050-6492620   גזברית
מוטי ציונית 050-5660014    
מזל פריג' 052-4346595    
דובדבני משה